Voorwaarden

Algemene Voorwaarden factureringmodule

1. Toepasselijkheid
1.1.
Partijen bij deze overeenkomst zijn Administratie- en belastingadvieskantoor E.J. Nagelhout en de gebruiker van de website (“gebruiker”).
1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, waarbij Nagelhout aan de gebruiker toegang verleent tot het gebruikergedeelte van de website. Het gebruikergedeelte bestaat uit de voor niet-gebruikers afgeschermde delen van bovengenoemde website.

2. Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst
2.1.
De overeenkomst komt tot stand als volgt: het vrijblijvende aanbod wordt gedaan door middel van de terbeschikkingstelling van het daartoe bestemde elektronische formulier op de website, dat door de gebruiker kan worden ingevuld. De aanvaarding van het aanbod door de gebruiker geschiedt door de invulling van het formulier en diens akkoordverklaring met de inhoud daarvan en van deze abonnementsvoorwaarden door het klikken op de knop ‘verzenden’. De overeenkomst komt definitief tot stand door de bevestiging van Nagelhout aan de gebruiker, via e-mail of telefonisch. Nagelhout is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een gebruiker te weigeren.
2.2.
Elke partij heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in of buiten rechte te ontbinden ingeval de andere partij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst en daarin volhardt, ook na afloop van een redelijke termijn na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling.

3. Rechten en verplichtingen van de gebruiker
3.1.
Een gebruiker verkrijgt met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot rubrieken van de website, die door middel van een beveiliging niet toegankelijk zijn voor niet-gebruikers (“het gebruikergedeelte”).
3.2.
Nagelhout behoudt zich het recht voor om op ieder moment rubrieken aan het gebruikergedeelte toe te voegen, uit het gebruikergedeelte te verwijderen, of deze toegankelijk te maken voor niet-gebruikers zonder dat dit tot enige verplichting aan de gebruiker leidt.
3.3.
Het abonnement is gebonden aan één persoon kan niet worden overgedragen. Het is de gebruiker dan ook niet geoorloofd om aan derden toegang te verschaffen tot het gebruikergedeelte van website. Onder derden wordt verstaan, anderen dan degene aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend, al dan niet binnen de eigen organisatie van de gebruiker.
3.4.
De gebruiker draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elk gebruik van het abonnement wordt toegerekend aan de gebruiker, c.q. aan de persoon aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend. De gebruiker draagt een risicoaansprakelijkheid voor het gebruik dat van het abonnement wordt gemaakt.
3.5.
Het is gebruiker toegestaan om voor eigen gebruik van de website afkomstige informatie af te drukken. Alle informatie op de website is beschermd door auteursrechten en/of het databankenrecht van Nagelhout of derden. Het is gebruiker niet toegestaan deze informatie op enige wijze verder te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Nagelhout. Onder openbaar maken wordt in dit geval ook verstaan het beschikbaar stellen van de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden.
3.6.
Voor zover de gebruiker in de gelegenheid wordt gesteld om vragen, opmerkingen of andere informatie via de website aan Nagelhout en/of aan derden kenbaar te maken, zal hij van dit recht alleen gebruik maken met inachtneming van algemene fatsoensnormen en zich onthouden van grievend taalgebruik, beledigingen, etc.
3.7.
De gebruiker is volledig aansprakelijk voor de juistheid van onder zijn naam verzonden facturen. Tevens is de gebruiker volledig aansprakelijk voor eventuele claims voortvloeiend uit incorrecte facturering, incorrecte levering, fiscale claims etc.
3.8.
Het gebruik van de factureringsmodule is voorbehouden aan de gebruiker. Het is verboden om de factureringsmodule aan derden, of voor derden, commercieel aan te wenden en als zodanig als dienst aan te bieden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nagelhout en zonder dat hiervoor een aanvullende overeenkomst is afgesloten.

4. Prijzen
4.1.
Onze factureringsmodule is geheel kosteloos voor klanten van Administratie- en belastingadvieskantoor E.J. Nagelhout. Wanneer gebruiker besluit om geen gebruik meer te maken van de diensten van ons kantoor wordt ook uw account van onze factureringsmodule beëindigd.

5. Garantie en aansprakelijkheid
5.1.
Nagelhout streeft ernaar om de website zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Nagelhout garandeert echter geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kunnen onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen, etc.
5.2.
Nagelhout streeft er naar om op zowel het gebruikergedeelte als op het algemeen toegankelijke gedeelte van de website correcte en actuele informatie aan te bieden. Nagelhout kan hier echter niet voor instaan en sluit dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de geboden informatie uit.
5.3
Nagelhout is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de beschikbaarheid, noch voor de inhoud van internetpagina’s buiten de website waar door middel van ‘links’ op de website naar wordt verwezen.
5.4.
Aansprakelijkheid van Nagelhout voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is expliciet uitgesloten.

6. Privacy
6.1.
Nagelhout houdt zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Nagelhout verwerkt de door de gebruiker bij het aangaan van de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kan het gebruik van de website door de gebruiker leiden tot verwerking van persoonsgegevens. Laatstbedoelde verwerkingen geschieden ten behoeve van onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de werking van de website en dergelijke. De persoonsgegevens als bedoeld in dit lid worden door Nagelhout niet verstrekt aan derden.
6.2.
De gebruiker kan op de website te allen tijde zijn eigen gebruikergegevens inzien en corrigeren. Deze informatie en functionaliteit zijn uitsluitend toegankelijk voor de gebruiker die beschikt over de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker.

7. Overige bepalingen
7.1.
Wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen betrekking hebben. Nagelhout is echter te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen door wijziging van de voorwaarden zoals deze op de website worden vermeld en kennisgeving hiervan aan de gebruiker via de website en/of per post of e-mail.
7.2.
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Nagelhout en de gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.3.

Nagelhout behoudt zich het recht de gratis factureringsmodule op elk moment te kunnen beëindigen.