Aanpassing beleidsbesluit bedrijfsopvolging

3 december 2015

De staatssecretaris van Financiƫn heeft het beleidsbesluit over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting aangepast. Het besluit bevat een goedkeuring voor de verkrijging van een landbouwonderneming. De verkrijger die daarbij de discounted cashflowmethode wilde gebruiken mocht een samenstel van uitgangspunten voor de bepaling van de waarde van de onderneming hanteren.

Na overleg met het landbouwbedrijfsleven is nu een nieuw rekenmodel opgesteld voor de berekening van de waarde van een landbouwonderneming op basis van de discounted cashflowmethode. In het nieuwe rekenmodel kunnen langlopende schulden afzonderlijk in aftrek worden gebracht. In de vorige versie was dat niet het geval. De nieuwe berekeningsmethodiek geldt voor verkrijgingen met ingang van 1 januari 2016. Voor eerdere verkrijgingen geldt de oude berekeningsmethodiek.

Het rekenmodel gaat uit van de waarde going concern. Dit is de waarde van de landbouwonderneming bij voortgezette oneindige uitoefening, uitgaande van de financieringsruimte van de overgedragen onderneming. Voorwaarde voor toepassing van de goedkeuring is dat alle uitgangspunten van het rekenmodel worden gehanteerd. Wie van een of meer van de uitgangspunten wil afwijken, kan zich niet beroepen op het rekenmodel en zal zijn eigen berekening moeten maken van de waarde van de door hem verkregen onderneming. Het rekenmodel geldt niet voor andere ondernemingen dan veehouderijen en akkerbouwbedrijven.