Afwikkeling grensoverschrijdende erfenissen eenvoudiger

10 september 2015

Op 17 augustus 2015 is een Europese verordening over grensoverschrijdende nalatenschappen in werking getreden. Deze verordening maakt het voor inwoners van de Europese Unie eenvoudiger om grensoverschrijdende erfenissen af te wikkelen. De nieuwe verordening geldt niet in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

Een erfenis is grensoverschrijdend als bepaalde goederen van de nalatenschap zich in het buitenland bevinden of als er erfgenamen in het buitenland wonen. Door de nieuwe verordening bepaalt het recht van één lidstaat wie wat erft en hoe de erfenis moet worden afgewikkeld. De erflater kan in zijn testament een rechtskeuze hebben gemaakt. Heeft hij dat niet gedaan dan geldt het erfrecht van het land waar de erflater woonde.

Een erfgenaam kan een Europese erfrechtverklaring aanvragen om niet alleen in eigen land maar ook in een andere lidstaat aan te tonen dat hij erfgenaam is. In Nederland moet deze verklaring bij een notaris worden aangevraagd. In het buitenland is dat of bij een notaris of bij de rechtbank. Welke instantie dat is in een bepaalde lidstaat is na te vragen bij een Nederlandse notaris. Nadat een Europese erfrechtverklaring is verkregen zijn geen aanvullende handelingen of gerechtelijke procedures nodig om de rechten als erfgenaam uit te oefenen.