Gastouder is geen ondernemer

1 september 2016

Winst uit onderneming is het totaal van de voordelen die worden verkregen uit een onderneming. Een zelfstandig uitgeoefend beroep valt ook onder het begrip onderneming. Van een zelfstandig uitgeoefend beroep is sprake als de beroepsbeoefenaar voldoende zelfstandigheid heeft ten opzichte van zijn opdrachtgevers, niet slechts af en toe opdrachten aanneemt en ondernemersrisico loopt.

Een procedure voor het gerechtshof had betrekking op de vraag of de inkomsten van een gastouder zijn aan te merken als winst uit onderneming. De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen stelt strikte eisen aan een bemiddelingsbureau en aan een gastouder. Zo is een bemiddelingsbureau verplicht om een pedagogisch beleidsplan voor de gastouder en een risicoinventarisatieplan voor de opvang bij de gastouder op te stellen. Het bemiddelingsbureau moet de naleving van de wet en regelgeving door de gastouder controleren en handhaven. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang als de opvang plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd bemiddelingsbureau. Op grond hiervan is het hof van oordeel dat de gastouder zodanig afhankelijk is van de opdrachtgevers dat de voor ondernemerschap vereiste zelfstandigheid ontbreekt. De gastouder heeft daarom geen recht op toepassing van de zelfstandigenaftrek.