Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

7 juli 2016

De bevoegdheid van de inspecteur om een navorderingsaanslag op te leggen vervalt in beginsel na vijf jaar. Voor in het buitenland aangehouden vermogen of opgekomen inkomsten geldt een verlengde termijn van 12 jaar. Voor de erfbelasting geldt een onbeperkte navorderingstermijn als in de aangifte buitenlandse vermogensbestanddelen niet zijn opgenomen. Deze onbeperkte navorderingstermijn is ingevoerd op 1 januari 2012. Bij de invoering van deze wetswijziging is geen overgangsrecht getroffen. Dat wil niet zeggen dat deze bevoegdheid onbeperkte terugwerkende kracht heeft.

De rechtbank oordeelde in een procedure dat de wetgever niet heeft bedoeld om deze wetswijziging onbeperkte terugwerkende kracht te geven. Volgens de rechtbank kan het niet de bedoeling zijn om in gevallen, waarin de navorderingsbevoegdheid voor of op 1 januari 2012 was vervallen, deze bevoegdheid te laten herleven.
In hoger beroep heeft Hof Arnhem-Leeuwarden de uitspraak van de rechtbank onderschreven. De procedure betrof een navorderingsaanslag die was opgelegd aan de erfgenaam van iemand die in 1998 was overleden. De erfgenaam meldde in 2014 dat hij beschikte over niet aangegeven buitenlandse bezittingen. Deze bezittingen had hij door vererving verkregen uit de nalatenschap van de in 1998 overleden erflaatster. Naar aanleiding van deze melding legde de inspecteur een navorderingsaanslag erfbelasting op. Deze navorderingsaanslag is door de rechtbank vernietigd.