Opzegging wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd

7 april 2016

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen in verband met of na de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of waarop de werknemer de voor hem geldende, van de AOW-gerechtigde leeftijd afwijkende, pensioenleeftijd heeft bereikt. Volgens de memorie van toelichting op de betreffende wetsbepaling kan de werkgever eenmalig gebruik maken van het recht om zich te beroepen op het bereiken of bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd door de werknemer als ontslaggrond, zonder dat het UWV om toestemming hoeft te worden gevraagd of ontbinding nodig is. Wel moet de werknemer voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in dienst zijn geweest.

Een werknemer bestreed bij de kantonrechter de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst door de werkgever. Volgens de arbeidsovereenkomst eindigde de arbeidsovereenkomst zonder dat opzegging was vereist door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Ondanks die bepaling werd de arbeidsovereenkomst nog enige tijd voortgezet. Wel heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de werknemer opgezegd. De werknemer meende dat voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst toestemming was vereist omdat door het niet gebruiken van het pensioenbeding een nieuwe arbeidsovereenkomst was ontstaan.

Volgens de kantonrechter is de bestaande arbeidsovereenkomst stilzwijgend voortgezet. De werkgever heeft eenmaal gebruik gemaakt van het recht om zich te beroepen op het bereikt hebben van de AOW-gerechtigde leeftijd als grond voor opzegging van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wees de vordering van de werknemer om toegelaten te worden tot zijn werk en tot betaling van salaris af.