Teruggave dividendbelasting voor buitenlandse vennootschap?

10 maart 2016

Volgens een arrest van het Hof van Justitie EU mag de belasting op dividenden die aan niet-ingezetenen wordt uitgekeerd niet hoger zijn dan de belasting op dividenden voor ingezetenen. Een vergelijking van de belastingdruk op dividenden van niet-ingezeten vennootschappen en van ingezeten vennootschappen moet volgens dat arrest gebeuren op basis van het bruto dividend verminderd met de kosten die rechtstreeks verband houden met de inning van de dividenden.

Eerder in de procedure heeft de rechtbank geoordeeld dat de belastingdruk op de dividenden die in 2008 werden uitgekeerd aan een Franse vennootschap hoger zou zijn geweest dan die voor een ingezeten vennootschap, indien de kosten van inning hoger zouden zijn geweest dan 40% van het bruto dividend. De rechtbank achtte niet aannemelijk dat de kosten van inning in 2008 in een binnenlandse situatie meer dan 40% van het bruto dividend hebben bedragen. De rechtbank vond ook niet aannemelijk dat de vennootschapsbelasting over het netto dividend minder zou bedragen dan 15% van het bruto dividend.

De Hoge Raad is in zijn arrest, dat volgt op het arrest van het Hof van Justitie EU, uitgegaan van de vaststelling van de rechtbank. Dat betekent dat de belastingdruk bij de Franse vennootschap op de Nederlandse dividenden in 2008 niet hoger was dan de belastingdruk van een ingezeten vennootschap. Het beroep in cassatie van de vennootschap is ongegrond verklaard.