Voorgenomen aanpassing Dagloonbesluit

24 maart 2016

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de reparatie van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Over het voornemen daartoe heeft de minister al in het najaar van 2015 brieven gestuurd. De wijziging van het Dagloonbesluit ziet op het buiten beschouwing laten van kalendermaanden in de referteperiode waarin geen loon is genoten bij de berekening van het dagloon.

Wanneer een werknemer in een of meer kalendermaanden geen loon heeft genoten, wordt het totale loon in het kalenderjaar door minder dan 261 dagloondagen gedeeld. Voor starters, flexwerkers en herintreders heeft dit mogelijk een dagloonverhogend effect. Voor werknemers die na 104 weken ziekte een beroep doen op de WW wordt de referteperiode voor de bepaling van het dagloon verlegd naar het jaar voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de werknemer ziek werd. Dat zal meestal leiden tot een hoger dagloon.

Het UWV kan de gewijzigde regelgeving per 1 januari 2017 uitvoeren, mits de wijzingen op 1 april 2016 vaststaan. Bij wijze van overgangsregeling zal aan betrokken WW-gerechtigden een eenmalige tegemoetkoming worden verstrekt ter compensatie van het voor hun geldende lagere dagloon.