Waardering landbouwgrond

23 juli 2015

De waardeverandering van tot het ondernemingsvermogen behorende landbouwgrond is in beginsel vrijgesteld van belastingheffing. Volgens de Hoge Raad wil dat niet zeggen dat landbouwgrond daarom mag worden gewaardeerd op de WEVAB in plaats van op de aanschafwaarde. De landbouwvrijstelling is beperkt tot de werkelijk gerealiseerde waardeverandering van grond. Dat is de bij vervreemding of onttrekking gerealiseerde boekwinst.

Winst uit onderneming is het totaal van de voordelen die iemand uit een onderneming verkrijgt. De in een kalenderjaar genoten winst moet worden bepaald volgens goed koopmansgebruik met inachtneming van een bestendige gedragslijn. De waardeverandering van tot het ondernemingsvermogen behorende grond behoort tot de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Dat geldt ook voor zover deze waardeverandering door toepassing van de landbouwvrijstelling onbelast is. Waardering van landbouwgrond op de WEVAB heeft tot gevolg dat onder de landbouwvrijstelling vallende waardeveranderingen die bij vervreemding of onttrekking worden gerealiseerd al eerder in aanmerking zijn genomen. Latere waardedalingen die niet onder de landbouwvrijstelling vallen en gemaakte verkoopkosten kunnen niet meer worden gesaldeerd met de al in aanmerking genomen vrijgestelde waardeveranderingen. Om die reden is een stelsel van waardering op de WEVAB niet in overeenstemming met goed koopmansgebruik.