Wetsvoorstel Autobrief II ingediend

28 januari 2016

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ter uitwerking van de zogenaamde Autobrief II ingediend. De Autobrief II is op 19 juni 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze brief bevat het voorgenomen beleid van het kabinet op het gebied van de autobelastingen voor de periode 2017 tot en met 2020. Het betreft niet alleen wijzigingen in de bijtellingspercentages voor privégebruik auto, maar ook voorstellen op het terrein van de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Het nu ingediende wetsvoorstel bevat slechts twee aanpassingen van de in de Autobrief II opgenomen voorstellen.

De voorgenomen kilocorrectie van 300 kilogram (correctie van de vastgestelde massa van het voertuig) voor plug-in hybride voertuigen in de MRB voor de jaren 2019 en 2020 wordt vervangen door een driekwarttarief. Tot en met 2018 geldt voor deze voertuigen een halftarief mits de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 g/km.

Het overgangsrecht voor de bijtelling voor privégebruik auto wordt vereenvoudigd. De oorspronkelijke korting op de standaardbijtelling van 25% blijft van kracht gedurende 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister. Na deze periode van 60 maanden wordt per jaar bezien of op grond van de in dat jaar in de wet opgenomen CO2-uitstootgrenzen nog recht bestaat op een milieugerelateerde korting. Er geldt op deze vereenvoudiging een uitzondering voor auto’s van vóór 1 juli 2012. Op grond van het bestaande overgangsrecht geldt de korting van 11% of 5% in beginsel voor onbeperkte tijd. Het gaat om dieselauto’s met een CO2-uitstoot van ten hoogste 95 g/km en andere auto’s met een CO2-uitstoot van ten hoogste 110 g/km. Zonder verdere regeling zou voor deze auto’s per 1 januari 2017 geen enkele korting meer van toepassing zijn. Voor deze auto’s geldt tot en met 31 december 2018 het huidige overgangsrecht.

Het is de bedoeling van het kabinet dat het wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking treedt. Om te zorgen dat deze datum gehaald wordt, heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer gevraagd om een voortvarende behandeling van het wetsvoorstel.

In grote lijnen komt het wetsvoorstel op het volgende neer.

Bijtelling privégebruik

 • Het standaard bijtellingspercentage voor nieuwe auto’s gaat met ingang van 2017 naar 22.
 • De bestaande kortingen op de bijtelling verdwijnen.
 • Voor zuinige auto’s, dat zijn auto’s met een CO2–uitstoot van 51 – 106 g/km, vervalt de korting al in 2017.
 • Voor zeer zuinige auto’s, dat zijn auto’s met een CO2–uitstoot van 1 – 50 g/km geldt in 2017 een verlaagde bijtelling van 17% en van 19% in 2018. Vanaf 2019 geldt voor zeer zuinige auto’s de reguliere bijtelling van 22%.
 • Voor nulemissie-auto’s geldt tot en met 2020 een bijtelling van 4%, zij het dat in 2019 en 2020 dit verlaagde tarief beperkt is tot € 50.000, tenzij de auto wordt aangedreven door waterstof.

Tarieven BPM

 • De tarieven in de BPM gaan tot en met 2020 geleidelijk en met gemiddeld 12% omlaag ten opzichte van de tarieven voor 2016. De CO2-grenzen van de verschillende tariefschijven worden in de periode van 2017 tot en met 2020 met gemiddeld 3,7% per jaar verlaagd. Deze verlaging geldt ook voor de CO2-grens van de dieseltoeslag.
 • De vaste voet in de BPM, dat is het bedrag dat voor iedere auto geldt ongeacht de uitstoot, wordt verhoogd van € 175 naar € 350.
 • Voertuigen met een nihiluitstoot blijven tot en met 2020 vrijgesteld. Voor plug-in hybride elektrische personenauto’s komt een aparte tarieftabel.

Tarieven MRB

 • De MRB-tarieven worden in 2017 verlaagd met gemiddeld 2%.
 • De forfaitaire gewichtscorrectie van 125 kg voor personenvoertuigen met een elektromotor vervalt per 1 januari 2017.
 • Voor plug-in hybride auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 g/km bedraagt voor de jaren 2017 en 2018 de belasting de helft van het reguliere tarief. Voor de jaren 2019 en 2020 gaat de belasting omhoog naar driekwart van het reguliere tarief.
 • Voertuigen met een nihiluitstoot zijn tot en met 2020 vrijgesteld.
 • Met ingang van 1 januari 2019 geldt voor dieselvoertuigen een toeslag op de MRB van 15% als de fijnstofuitstoot meer dan 5 mg/km bedraagt.