Wetsvoorstellen Belastingplan 2016 door Tweede Kamer

19 november 2015

Na een moeizaam verlopen behandeling in de Tweede Kamer zijn de wetsvoorstellen die gezamenlijk het Belastingplan 2016 vormen dan toch aangenomen. De stemming over de wetsvoorstellen is meerdere keren uitgesteld. De vraag is nu of met name het eigenlijke Belastingplan ook de Eerste Kamer ongeschonden zal passeren. De partijen die in de Tweede Kamer voor hebben gestemd, hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer.

In de Tweede Kamer zijn enkele moties en amendementen ingediend bij het Belastingplan 2016. De aangenomen amendementen betreffen de volgende onderdelen:

  • Verlaging van het tarief in de energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit tot nihil. Dit wordt bekostigd door een kleine verhoging van het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit.
  • Het forfaitaire voordeel uit een aanmerkelijk belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling of een buitenlands beleggingslichaam wordt verhoogd van 4% tot 5,5% van de waarde in het economisch verkeer van de aandelen of winstbewijzen aan het begin van het kalenderjaar. Deze wijziging is bedoeld om te voorkomen dat beleggers overstappen van box 3 naar box 2 om belasting te besparen.
  • De verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken krijgt één nieuw tarief in plaats van de huidige twee tarieven. Dat tarief wordt € 8,83 per hectoliter. Tegelijk wordt het laagste tarief van de bieraccijns opgetrokken naar eenzelfde bedrag. De opbrengst van dit amendement wordt besteed aan de invoering van een btw-vrijstelling voor coördinerende werkzaamheden van eerstelijnszorggroepen en geboortezorgcentra. Deze btw-vrijstelling wordt opgenomen in het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.

De aangenomen moties betreffen verzoeken aan de regering om:

  • In het Belastingplan 2017 te komen met een heffing in box 3 over het werkelijk behaalde rendement in plaats van een forfaitair rendement.
  • Een plan te ontwikkelen om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat verantwoord blijvend aantrekkelijk te houden en dit te presenteren voor september 2016.
  • Om de verschillende routes waarmee box 2- en box 3-heffing kan worden uitgesteld of ontlopen af te sluiten in het Belastingplan 2017.
  • Met een voorstel te komen om laadpalen voor elektrisch aangedreven voertuigen vrij te stellen van energiebelasting.
  • Zolang de VAR bestaat, deze ruimhartig te verstrekken aan zelfstandigen, ook in de zorgsector.
  • De effecten van de verschuiving in de energiebelasting tussen aardgas en elektriciteit in beeld te brengen en met betere mogelijkheden voor compensatie dan verlaging van de premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds te komen

De overige wetsvoorstellen zijn niet geamendeerd en ongewijzigd aangenomen door de Tweede Kamer.