Zonnepanelen en ondernemerschap omzetbelasting

3 december 2015

Ondernemers hebben recht op aftrek van voorbelasting voor zover zij de afgenomen diensten of goederen gebruiken voor belaste prestaties. Het recht op aftrek van voorbelasting moet worden geëffectueerd in de aangifte over het tijdvak waarin de omzetbelasting door andere ondernemers op een factuur in rekening is gebracht. In 2013 heeft het Hof van Justitie EU beslist dat iemand, die met behulp van zonnepanelen tegen vergoeding stroom levert aan het net, ondernemer is voor de omzetbelasting. Dat betekent dat hij recht heeft op aftrek van de omzetbelasting die in rekening is gebracht bij de aanschaf van de zonnepanelen.

Termijn indiening verzoek om teruggaaf
De meeste ondernemers doen aangifte omzetbelasting per kalenderkwartaal. De aangifte over een kwartaal moet binnen een maand na afloop van het kwartaal worden ingediend. In beginsel moet een verzoek om teruggaaf dus ook binnen een maand na afloop van het kwartaal worden ingediend. Aangiftebiljetten worden uitgereikt aan geregistreerde ondernemers.

Voor iemand die (nog) geen ondernemer is geldt voor verzoeken om teruggaaf een in de Wet OB opgenomen termijn van drie maanden na afloop van het tijdvak waarin de omzetbelasting is betaald.
Een verzoek om teruggaaf kan ook via een brief aan de Belastingdienst worden gedaan.

Registratie als ondernemer
De Belastingdienst verwerkt verzoeken om registratie als ondernemer niet met terugwerkende kracht, althans niet verder dan tot de datum waarop het verzoek om registratie is ingediend. Aangiftebiljetten voor tijdvakken die zijn geëindigd voor de datum van registratie worden doorgaans niet uitgereikt.

Waar gaat het mis?
In de praktijk gaat het vaak mis met de teruggaaf van de omzetbelasting doordat eerst een verzoek om registratie als ondernemer wordt gedaan. In afwachting van de behandeling van dat verzoek wordt niet tijdig gevraagd om teruggaaf. Als de termijn voor het indienen van een verzoek om teruggaaf is verlopen zal de rechtbank een beroep tegen de weigering om teruggaaf te verlenen afwijzen, tenzij de verzoeker voldoende heeft gedaan om zijn recht op aftrek van voorbelasting geldend te kunnen maken. Een voorbeeld daarvan is dat hij in zijn aanmelding als ondernemer al een verzoek om teruggaaf heeft gedaan.

Tip! Wie met zonnepanelen opgewekte stroom wil leveren doet er goed aan zich al voor de aanschaf van de zonnepanelen aan te melden als startende ondernemer.